Povinně zveřejňované informace

(Zveřejňování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a pokynu MŠMT č.j. 31 479/99-14).

Oficiální název

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530

Důvod a způsob založení

Gymnázium Karla Čapka v Dobříši je příspěvková organizace s právní subjektivitou zřízená Středočeským krajem se sídlem v Praze 5, Zborovská 11. Poskytuje úplné středoškolské vzdělání ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu.

Studijní obory
 • 79-41-K/81 (Gymnázium - osmileté)
 • 79-41-K/41 (Gymnázium).

Středočeský kraj

Statutární orgán:

RNDr. Jiří Kastner
jmenován do funkce od 1. března 2010

Kontaktní spojení

Školní 1530
263 80 DOBŘÍŠ
tel: +420 318 521 040
e-mail: post@gymkc.cz

Případné platby můžete poukázat


účet školy
MONETA Money Bank, a.s.
č.ú. 211 700 859/0600


FKSP (není určen pro běžné platby)
č.ú. 211 701 392/0600


účet Školního sportovního klubu (sportovní kurzy apod)
Komerční banka
č.ú. 51-1939110207/0100

účet Sdružení rodičů při GYMKC
Česká spořitelna
č.ú. 522793319/0800

61100331

IZO

000068934

REDIZO

600007812

Identifikátor datové schránky

u8c7xmj

Profil zadavatele

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_102.html

Pracovníci pověření poskytováním informací

RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy
Ing. Jana Tománková, zástupce ředitele
Ivana Michalcová, sekretářka

Postup při vyřizování stížnosti

Příjem písemně podané stížnosti podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., které nelze vyřídit do 10 dnů od doručení, je povinný subjekt podle ustanovení § 6 odst. 4 povinen potvrdit do 5 dnů ode dne doručení stížnosti. Podle § 6 odst. 5 stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů od doručení musí být vyřízeny do 30 dnů ode dne doručení. Nelze-li stížnosti vyřídit ani v této lhůtě, mohou být ve výjimečných případech se souhlasem ředitele školy vyřízeny v prodloužené lhůtě. O prodloužení lhůty a důvodech tohoto prodloužení musí být stěžovatel informován.

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se žádost o poskytnutí informace podává ústně nebo písemně. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Za písemnou žádost je v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a čl. 8 odst. 3 tohoto pokynu považována žádost doručená poštou, osobně v písemné podobě, datovou schránkou, elektronickou poštou, na jiném nosiči dat. V případě podání žádosti prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena příslušná identifikace žadatele.
 • musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je žádost určena, kdo ji činí, neobsahuje-li žádost tyto údaje, odloží se
 • je-li žádost nesrozumitelná, či není jasně vymezen předmět žádosti, vyzve pověřený pracovník žadatele do 7 dnů, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, bude odmítnuta.
 • požadovaná informace musí být poskytnuta do 15 dnů od doručení žádosti, popř. od doručení upřesnění žádosti
 • informace je poskytnuta písemně nebo nahlédnutím do spisu s možností pořízení kopií (popř. záznamu na paměťovém médiu)
 • lhůtu o poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů o 10 dnů, o prodloužení lhůty musí být žadatel informován
 • pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí žadateli do 3 dnů

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí poskytnutí informace

O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelem školy rozhodne Krajský úřad Středočeského kraje do 15 dnů po předložení odvolání ředitelem školy. Pokud Krajský úřad v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odmítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Formuláře

Žádost o poskytnutí informace - pdf doc odt
Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení - pdf doc

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých ředitel školy zejména jedná a rozhoduje

(vše ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s  přijetím školského zákona, ve znění zákona č. 264/2006 Sb.
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb. a č. 264/2006 Sb.
 • Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb. a č. 224/2007 Sb.
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a vyhlášek č. 235/2003 Sb. a č. 672/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v  konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb.
 • Vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.
 • Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 62/2007 Sb.,
 • Vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání,
 • Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.
 • Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášek č. 389/2006 Sb. a č. 226/2007 Sb.
 • Vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
 • Vyhláška č. 263/2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.
 • Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 255/2001 Sb., č. 16/2002 Sb., č. 284/2002 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 383/2005 Sb. a 179/2006 Sb.
 • Vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění vyhlášky č. 237/2003 Sb.

Ceník služeb poskytovaných veřejnosti

Poskytnutí informací

Žadatel je povinen uhradit náklady spojené s vyhledáním a pořízením požadované informace v souladu s § 17 odst. 1 zákona 106/1999 Sb. podle následujícího sazebníku:

a) úhrada výkonu při vyhledávání informací
 • základní sazba (do 30 min prac. činnosti) .... 100 Kč
 • za každou další započatou půlhodinu .......... 80 Kč
b) pořízení kopie (popř. výstupu z tiskárny)
 • jednostranná A4 ......... 2 Kč (A3 .......... 5 Kč)
 • oboustranná A4 .......... 4 Kč (A3 .......... 10 Kč)

c) odeslání informace na adresu žadatele
 • podle tarifů České pošty

Žadatel uhradí náklady, popř. zaplatí zálohu na úhradu nákladů ve výši min. 75 % do 8 dnů od podání žádosti v hotovosti v kanceláři školy na účet školy.

Přihlášky

 • Poskytnutí přihlášky na SŠ, VOŠ, VŠ ........................ 15 Kč
 • Potvrzení přihlášky na VOŠ, VŠ .............................. 100 Kč
  - za každou další .......................................................... 10 Kč

Vystavení stejnopisu vysvědčení:

 • Ročníkové ................................................................... 100 Kč
 • Maturitní .................................................................... 100 Kč

Potvrzení o studiu

 • Vydání potvrzení o studiu ....................................... 50 Kč

Výroční zpráva podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy dle 106/1999 Sb.

2022 2021 2020 2019 2018 2017

žádosti o informace

Inspekční zprávy

Počátek inspekce Konec inspekce Zpráva ke stažení
23.03.2022 26.03.2022 Zpráva
06.11.2014 12.11.2014 Zpráva
10.06.2010 11.06.2010 Zpráva
27.11.2006 29.11.2006 Zpráva
27.11.2006 04.12.2006 Zpráva
19.03.2003 21.03.2003 Zpráva
19.09.2000 19.09.2000 Zpráva
02.05.2000 05.05.2000 Zpráva

Generováno z webu csicr.cz

Další dokumenty

naleznete v sekci Dokumenty

Seznam organizací:

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530 nezřizuje žádné organizace.

-mee-