Maturitní zkouška

Termíny

 • 1. prosince 2020: Přihlášky žáků k maturitním předmětům
 • 30. dubna 2021
 • 18. května 2021: Praktická zkouška
  • VYV 9.00 GYMKC
  • HUV 16.00 ZUŠ
 • 19. května 2021: Závěrečné vysvědčení za 2. pol
 • Písemné práce profilové části: 12. – 16. 4. 2021
 • Zkoušky společné části (didaktické testy ČJL, cizí jazyk/MAT)*
  • 24. 5. 8.00 Matematika – 135 min
  • 24. 5. 13.30 Anglický jazyk – 40 min poslech + 70 min
  • 25. 5. 8.00 Český jazyk a literatura – 85 min
  • 26. 5. 8.00 Matematika+ – 150 min
  (časové údaje uvedeny pro intaktní žáky)
 • 1. – 2. června 2021: Ústní zkoušky profilové části
 • 8. června 2021: Výsledky didaktických testů (z řádného termínu)
 • 23. července 2021: Odevzdání přihlášek k podzimnímu termínu

*) Mimořádný termín společné části: 7. – 9. 7. 2021

Dokumenty

Výběr knih z ČJL

Žák vybírá 20 literárních děl

 1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
 2. Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
 3. Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
 4. Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Podoba maturitní zkoušky stav k 14.3.21

Povinné zkoušky

 • Didaktické testy (DT) společné části (ČJL, cizí jazyk/MAT, MAT+)
 • Praktická zkouška
 • Ústní zkoušky profilové části (kromě zkoušek, ze kterých žák konal DT)
  tzn. profilová (ústní) zkouška z cizího jazyka v případě výběru matematiky ve společné části je povinná

Nepovinné zkoušky

 • Ústní zkoušky profilové části, ze kterých žák konal DT (ČJL, cizí jazyk)
  • Je třeba podat písemnou žádost o konání zkoušky
  • V případě, že žák zkoušku konat nebude, nebude součástí hodnocení na maturitním vysvědčení
  • V případě, že žák vykoná zkoušku neúspěšně se tato známka na vysvědčení neuvádí (a nezapočítává)

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Žák musí skutečnost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka oznámit předložením písemné žádosti. Tuto žádost společně s dokladem o vykonání zkoušky předloží řediteli školy do 31. března 30. dubna 2021.

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek platný pro rok 2021 je k dispozici na stránkách MŠMT.

Pokud žák nemůže přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku. Samotný doklad podle předloží žák řediteli školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. Nepředloží-li žák doklad v termínu ústní zkoušky, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.