Přijímací řízení 2021/22

Přihlášky

Přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. března 2022.

Lze je podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01 Dobříš. Údaje uvedené na přihlášce musí být aktuální a čitelné (e-mail, telefon). Naše škola neposkytuje tiskopis přihlášky. Většina základních škol generuje přihlášku ze svého školního informačního systému (postačí stávající škole nahlásit IZO naší školy: 000068934); případně jsou tiskopisy ke stažení na webu MŠMT - XLSX a PDF.

V případě použití datové schránky musí zákonný zástupce uchazeče využít k odeslání přihlášky svou osobní datovou schránku (identifikátor datové schránky naší školy: u8c7xmj). Pro úspěšné přijetí přihlášky datovou schránkou musí být přihláška digitálně podepsána školou uchazeče a uchazečem samotným. Naše škola nemůže přijmout přihlášku s naskenovanými podpisy.

Prospěch uvedený na přihlášce musí být potvrzen základní školou.

Vyjádření lékaře naše škola nevyžaduje. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami přiloží k žádosti o uzpůsobení podmínek konání zkoušky doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz, dále jen Centrum), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz). V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke studiu maximálně na dvě školy.

Termíny

Podoba zkoušky

JPZ koná uchazeč na všech školách (nejvýše dvou) uvedených na přihlášce. Ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě v prvním termínu, ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě ve druhém termínu.

Obsah zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Zkouška se skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.

V přijímacím řízení se uchazečům započítává lepší výsledek v každém z testů bez ohledu na to, na které škole ho dosáhl. K pořadí škol na přihlášce se při vyhodnocení výsledků přijímacího řízení nepřihlíží.

Nahlížení do spisu

Účastník řízení má podle § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu a má možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí podle § 36 správního řádu; tuto možnost stanovuji na čtvrtek 28. dubna 2022 v době od 13.00 do 15.00 hodin v ředitelně Gymnázia Karla Čapka v Dobříši.

Podmínkou pro využití tohoto práva je dodržení přesného času vaší návštěvy, který bude stanoven na základě telefonické objednávky (318 521 040; 602 537 618).

Upozornění: Obsahem spisu není rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče! Rozhodnutí bude zveřejněno v zákonné lhůtě do 2 dnů od zpřístupnění výsledků společností CERMAT.

Výsledky

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů; dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. (§ 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.). Výsledky přijímacího řízení (bez náhradních termínů) by měly být zveřejněny 2. května 2022.

-mee-