Přijímací řízení 2021/22

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz, dále jen Centrum), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz). V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke studiu maximálně na dvě školy.

Výsledky

Ještě před vydáním rozhodnutí (o [ne]přijetí) byl 28. dubna zákonným zástupcům předán výpis výsledků JPZ.

Vyhodnocení přijímacího řízení

Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/41 (pro uchazeče z 9. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ + soutěže

MAT a ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 14 bodů
soutěže max 6 bodů (viz kritéria)


Výsledky přijímacího řízení oboru 79-41-K/41 (do 1. ročníku)

Doporučený postup

  • přijat a chce nastoupit na GYMKC: předat zápisový lístek do 13. 5. (v úředních hodinách)
  • přijat a nechce nastoupit na GYMKC: neprodleně oznámit tuto skutečnost GYMKC
  • nepřijat: může v úředních hodinách ⬇ převzít rozhodnutí o nepřijetí a podat žádost o vydání nového rozhodnutí; nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána 2. 5. poštou => žádost je nutné podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí

Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/81 (pro uchazeče z 5. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ

MAT a ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 20 bodů (viz kritéria)


Výsledky přijímacího řízení oboru 79-41-K/81 (do primy)

Výsledky přijímacího řízení náhradních termínů

Doporučený postup

  • přijat a chce nastoupit na GYMKC: předat zápisový lístek do 13. 5. (v úředních hodinách)
  • přijat a nechce nastoupit na GYMKC: neprodleně oznámit tuto skutečnost GYMKC
  • nepřijat: může v úředních hodinách ⬇ převzít rozhodnutí o nepřijetí a podat žádost o vydání nového rozhodnutí; nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána 2. 5. poštou => žádost je nutné podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
Druhé kolo přijímacího řízení nebude vyhlášeno ani na jeden z oborů.

Přijatí

Přijatým uchazečům nejsou doručována rozhodnutí o přijetí. Přijetí uchazeče je oznámeno na budově školy a na webu školy (uchazeči jsou identifikováni svým evidenčním číslem, číslo naleznete na pozvánce k jednotné přijímací zkoušce).

Zápisový lístek přijatý uchazeč doručí vybrané škole do pátku 13. května 2022 . Zápisový lístek vydává stávající škola uchazeče a tento lístek je potvrzením nástupu přijatého uchazeče.

V případě nedoručení zápisového lístku ve stanovené lhůtě (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) se má za to, že uchazeč na naši školu nenastoupí. Místo je nabídnuto nepřijatým uchazečům s podaným odvoláním.

Informační schůzky se konají 22. června 2022:

Informace pro budoucí žáky primy a 1. ročníku naleznete v sekci Studium > Dokumenty

Nepřijatí

Rozhodnutí nevyzvednutá ve škole byla 2.5. odeslána poštou. V případě nedoručení písemnosti bude tato uložena na poště. Jestliže si adresát uloženou písemnost (rozhodnutí o nepřijetí) ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád).

Podání odvolání

Nepřijatý uchazeč může podat podle § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Může tak učinit nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí. Datum na žádosti o odvolání nesmí být dřívější než datum doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Postup školy při podání odvolání

Podle § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) má škola ode dne doručení odvolání 30 dnů na posouzení oprávněnosti tohoto odvolání. Ředitel školy může podle § 87 č. 500/2004 Sb. (správní řád) vyhovět tomuto odvolání, pokud jsou současně splněny tyto podmínky:

  1. uvolnila se místa po přijatých uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek (termín pro odevzdání je 13. 5.)
  2. uchazeč, který podává odvolání, nemohl být přijat z kapacitních důvodů (tj. splnil podmínky přijímacího řízení a podal odvolání)

Ředitel školy musí při změně svého rozhodnutí respektovat dosažené pořadí uchazečů. V případě, že odvolání vyhoví, vydává dle výše uvedeného § 87 rozhodnutí o přijetí. Pokud nelze z důvodu naplněné kapacity tomuto odvolání vyhovět, postupuje spis odvolacímu správnímu orgánu.

-mee-