Přijímací řízení 2023/24

Přihlášky

Přihlášky ke studiu se v prvním kole přijímacího řízení se podávaly do 21. února 2024

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: obor 79-41-K/41 (čtyřletý) 30 uchazečů, obor 79-41-K/81 (osmiletý) 30 uchazečů.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz, dále jen Centrum), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz).

Vyhodnocení a výsledek přijímacího řízení

Ředitel školy vyhodnotí přijímací řízení na základě zveřejněných kritérií (viz výše) a určí pořadí uchazečů. Uchazeč musí překonat hranici úspěšnosti stanovenou v kritériích, tj. 50 bodů.

Ředitel školy předá ministerstvu školství pořadí uchazečů v přijímacím řízení na danou školu. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. Umístí-li se uchazeč na místě opravňujícím k přijetí do více oborů středního vzdělání, bude přijat do oboru umístěného z těchto oborů středního vzdělání na přednostnějším pořadí uvedeném v přihlášce. Do ostatních oborů středního vzdělání nebude uchazeč přijat (i kdyby splnil kritéria). Uvedené vyhodnocování provádí ministerstvo školství a škole předá výsledky přijímacího řízení po zohlednění pořadí přihlášek a výsledků uchazečů na jiných školách.

Následně škola oznámí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání, a to zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí bude zveřejněno 15. května. Seznam škola zveřejní na hlavním vchodu budovy školy a v DiPSy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Oproti předchozímu stavu se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v písemné formě nevyhotovuje.

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení.

Druhé kolo

V případě nenaplnění některého z oborů ředitel školy do daného oboru vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení. V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitel školy vydá nová kritéria pro přijetí, ve kterých zohlední výsledky jednotné zkoušky (z 1. kola). V druhém kole přijímacího řízení může podat přihlášku uchazeč, který nebyl přijat do žádného oboru středního vzdělání v prvním kole, nebo se vzdal práva na přijetí.

V ostatních aspektech se v druhém kole postupuje obdobně jako v prvním. Tzn. mimo jiné uchazeč i v druhém kole může podat maximálně 3 přihlášky, na kterých určí prioritu jednotlivých škol (oborů). Vyhlášení výsledků opět probíhá zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých uchazečů.

Výsledky

Vyhodnocení přijímacího řízení

Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/41 (pro uchazeče z 9. tříd)

lepší MAT + lepší ČJL + prospěch ZŠ + soutěže

MAT + ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 12 bodů
soutěže max 8 bodů (viz kritéria)
celkem max 120 bodů


Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku


Doporučený postup

  • přijat: informační schůzka zákonných zástupců a přijatých žáků do 1. ročníku (z 9. tříd): 20. června v 18.00
  • přijat a nechce nastoupit na GYMKC: neprodleně oznámit tuto skutečnost GYMKC; dle § 60k zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)
    Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.

Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/81 (pro uchazeče z 5. tříd)

lepší MAT + lepší ČJL

MAT a ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
celkem max 100 bodů (viz kritéria)


Výsledky přijímacího řízení do primy

Doporučený postup

  • přijat: informační schůzka zákonných zástupců žáků přijatých do primy (z 5. tříd): 30. května v 18.00
  • přijat a nechce nastoupit na GYMKC: neprodleně oznámit tuto skutečnost GYMKC; dle § 60k zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)
    Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.

Informační schůzka

Statistika přijatých

přijatí do 1. ročníkupřijatí do primy

FAQ

Kolik uchazečů o studium se hlásilo? Kolik bodů stačí k přijetí?

[26.10.2023] V přiložených grafech zveřejňujeme počet podaných přihlášek (vždy na kapacitu jedné třídy v každém oboru, tzn. zpravidla 30 přijímaných). Dále je k dispozici počet bodů získaných v jednotné přijímací zkoušce posledním přijatým a umístění posledního přijatého. V roce 2024 může dále uchazeč do 1. ročníku (z 9. třídy) získat další body za vysvědčení a soutěže, další info viz kritéria přijímacího řízení na této stránce výše.V roce 2023 opravdu poslední přijati do primy i do prvního ročníku získali shodně 58 bodů v JPZ.

Podání odvolání

[16.5.2024] Nepřijatý uchazeč může podat podle § 60l odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Může tak učinit nejpozději do 3 pracovních dnů zveřejnění výsledků. Vzhledem k novelizaci školského zákona nemůže být akceptováno odvolání pro případ uvolnění míst, jelikož uvolněná místa je možné obsazovat až na základě druhého kola přijímacího řízení (§ 60m odst. zákona č. 561/2004 Sb.). Obdobně nemůže být vyhověno odvolání se na méně prioritní škole, pokud je uchazeč přijat na školu prioritnější.

Kdo mi vydá zápisový lístek?

[26.10.2023] Při novelizaci školského zákona ("digitalizace přijímacího řízení") vypadl institut zápisového lístku. Vzhledem k změnám v procesu přijímání již není potřeba.

Bude škola vypisovat druhé kolo přijímacího řízení?

[26.10.2023] Vyhlášení druhého kola nelze předjímat. U uchazečů do primy je vypsání druhého kola krajně nepravděpodobné. U uchazečů do 1. ročníku (čtyřletého studia) záleží na zájmu uchazečů o studium právě na naší škole. Nejprve jsou uspokojeni všichni úspěšní uchazeči z prvního kola přijímacího řízení.

Mohu podat odvolání proti nepřijetí?

Ano, můžete. Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů však již nedává smysl. Případná volná místa se obsazují až v dalších kolech. Smysl dává odvolání například z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky.