Přijímací řízení 20/21

Přihlášky ke studiu musely být odevzdány do 1. března 2021.

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (JPZ). Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz, dále jen Centrum), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz). V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke studiu maximálně na dvě školy.


Vyhodnocení přijímacího řízení

Nahlížení do spisu

Účastník řízení má podle § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu a má možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí podle § 36 správního řádu; tuto možnost stanovuji na čtvrtek 20. května 2021 v době od 11.00 do 13.00 hodin v ředitelně Gymnázia Karla Čapka v Dobříši.

Podmínkou pro využití tohoto práva je dodržení přesného času vaší návštěvy, který bude stanoven na základě telefonické objednávky (318 521 040; 602 537 618).

RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy

Upozornění: Obsahem spisu není rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče! Rozhodnutí bude zveřejněno v zákonné lhůtě do 2 dnů od zpřístupnění výsledků společností CERMAT.

Výsledky a předání zápisového lístku

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů; dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. (§ 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.). Výsledky tedy budou zveřejněny nejdříve 21. května 2021.

Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/41 (pro uchazeče z 9. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ + soutěže

MAT a ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 14 bodů
soutěže max 6 bodů (viz kritéria)


Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/81 (pro uchazeče z 5. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ

MAT a ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 20 bodů (viz kritéria)Průběh a pravidla přijímacího řízení (náhradní termíny)

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

JPZ koná uchazeč na všech školách (nejvýše dvou) uvedených na přihlášce. Ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě v prvním termínu, ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě ve druhém termínu.

Obor 79-41-K/41: Pokud druhá škola uchazeče uvedená na přihlášce nepořádá JPZ (pořádá školní přijímací zkoušku), bude tento uchazeč konat JPZ v obou termínech na naší škole.

V přijímacím řízení se uchazečům započítává lepší výsledek v každém z testů bez ohledu na to, na které škole ho dosáhl. K pořadí škol na přihlášce se při vyhodnocení výsledků přijímacího řízení nepřihlíží.

Náhradní termín

Dle Dodatku k OOP č. j. MSMT-4337/2021-8 uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal (přijímací řízení do 1. ročníku), může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávaní ve střední škole po konaní přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Uchazeči 1. i 2. termín, náhradní termín

Pozvánku ke konání JPZ v prvním kole přijímacího řízení s bližším určením místa a času konání zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před termínem konání této zkoušky. (§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.). Pozvánky byly odeslány 24. března, zkontrolujte případně svoji spam složku. Doručení této pozvánky zákonný zástupce potvrdí e-mailem na adresu: prijimacky@gymkc.cz. Na pozvánce je uvedeno evidenční číslo přihlášky (viz tyrkysové pole na vzoru). Tímto číslem bude uchazeč identifikován ve výsledcích přijímacího řízení (v seznamu přijatých uchazečů).

Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům s negativním testem na přítomnost SARS-CoV-2 a bez příznaků onemocnění COVID-19. Připomínáme stále platící povinnost nosit uvnitř budov respirátor min KN 95, osoby mladší 15 let jej mohou nahradit zdravotnickou obličejovou maskou (min normy ČSN EN 14683+AC). [mimořádná opatření MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN a 14592/2021-1/MIN/KAN].

Uchazeči s sebou na zkoušku potřebují pozvánku, výše uvedené potvrzení o testování, rýsovací potřeby a vhodnou propisovací tužku (nejlépe i náhradní). Vhodná propisovací tužka píše modře či černě při jakémkoliv náklonu, stopa je dostatečně silná, nevynechává, nepropíjí se na druhou stranu listu a není gumovatelná.

Není povolena přítomnost doprovázejících osob v budově školy.

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, test z matematiky trvá 85 minut (opatření MŠMT k prodloužení testů JPZ).

Z organizačních důvodů nebude umožněno uchazečům mezi zkouškou z matematiky a českého jazyka opustit budovu školy. Předpokládané ukončení: 12.35 (PUP později).

Testování uchazečů na přítomnost SARS-CoV-2

Uchazeči jsou povinni doložit při vstupu do budovy školy negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (dále test C19š) provedeného ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Test C19š uchazeč absolvuje ve škole, ve které je aktuálně žákem (tedy na ZŠ). ZŠ je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Doklad o testu C19š může uchazeč nahradit:

Zpracováno dle mimořádného opatření č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

-mee-