Přijímací řízení 2023/24

Přihlášky

Přihlášky ke studiu se v prvním kole přijímacího řízení podávají od 1. února do 20. února 2024

Uchazeč pozn 1 může podat v prvním kole přihlášky nejvýše do 3 oborů SŠ (bez talentové zkoušky). Uchazeč v přihlášce uvede pořadí škol (oborů středního vzdělání), do kterých podává přihlášku. Uvedené pořadí je závazné a po uplynutí termínu pro podání přihlášky nelze změnit.
Formy podání přihlášek:

  1. prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DiPSy) s prokázáním totožnosti (elektronickou identifikací), nebo
  2. v podobě výpisu z digitálního přihlašovacího systému (DiPSy) doručeného škole, nebo
  3. na předepsaném tiskopisu (způsobem obvyklým v předchozích letech)

Podle zvolené formy se odvíjí další postup předání přihlášky:

  1. s prokázáním totožnosti elektronickou identifikací => přihlášku obdrží prostřednictvím DiPSy všechny uvedené školy, uchazeč další úkony s přihláškou nekoná
  2. výpis => uchazeč doručí na každou školu vytisknutý a podepsaný výpis z DiPSy; ředitel získá díky kódu uvedenému na výpisu elektronickou přihlášku uchazeče
  3. na předepsaném tiskopisu => uchazeč doručí na každou školu tiskopis přihlášky; data jsou dále zpracovávaná a zadávána do DiPSy danou školou

Doporučujeme využít variantu 1 či 2, předejdete tak možným komplikacím při digitalizaci přihlášek. DiPSy například zajistí správné uvedení pořadí škol na přihláškách. Pokud jsou součástí přihlášky kopie dokladů, postačí jejich prostá kopie (scan). Ředitel školy je oprávněn vyzvat uchazeče k předložení originálů.


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: obor 79-41-K/41 (čtyřletý) 30 uchazečů, obor 79-41-K/81 (osmiletý) 30 uchazečů.

Uchazeči do 1. ročníku čtyřletého studia dokládají prospěch z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, a to prostou kopií (scanem) vysvědčení či výpisu hodnocení. Uchazeči do primy (z 5. ročníku ZŠ) prospěch nedokládají.

Pro usnadnění komunikace uveďte v přihlášce e-mailovou adresu a telefonní číslo zákonného zástupce. E-mailová adresa slouží k předání pozvánky k přijímacímu řízení (jinak musí být pozvánka odeslána doporučeným dopisem), telefonní číslo k rychlému vyřešení případných nejasností v přihlášce či akutních situací při přijímací zkoušce. Uvedené kontaktní údaje slouží pouze pro potřeby přijímacího řízení.

Vyjádření lékaře se nevyžaduje. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami přiloží k žádosti o uzpůsobení podmínek konání zkoušky doporučení pedagogicko-psychologické poradny.


1) Za nezletilého uchazeče podává přihlášku jeho zákonný zástupce.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz, dále jen Centrum), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz).

Termíny

Podoba zkoušky

JPZ koná uchazeč na nejvýše dvou školách uvedených na přihlášce. Výběr škol provádí DiPSy a pořadí konání v jednotlivých termínech sdělí uchazeči na pozvánce k JPZ. V přijímacím řízení se uchazečům započítává lepší výsledek v každém z testů bez ohledu na to, na které škole ho dosáhl. K pořadí škol na přihlášce se při vyhodnocení výsledků přijímacího řízení nepřihlíží.

Obsah zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Zkouška se skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.

Vyhodnocení a výsledek přijímacího řízení

Ředitel školy vyhodnotí přijímací řízení na základě zveřejněných kritérií (viz výše) a určí pořadí uchazečů. Uchazeč musí překonat hranici úspěšnosti stanovenou v kritériích, tj. 50 bodů.

Ředitel školy předá ministerstvu školství pořadí uchazečů v přijímacím řízení na danou školu. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. Umístí-li se uchazeč na místě opravňujícím k přijetí do více oborů středního vzdělání, bude přijat do oboru umístěného z těchto oborů středního vzdělání na přednostnějším pořadí uvedeném v přihlášce. Do ostatních oborů středního vzdělání nebude uchazeč přijat (i kdyby splnil kritéria). Uvedené vyhodnocování provádí ministerstvo školství a škole předá výsledky přijímacího řízení po zohlednění pořadí přihlášek a výsledků uchazečů na jiných školách.

Následně škola oznámí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání, a to zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí bude zveřejněno 15. května. Seznam škola zveřejní na hlavním vchodu budovy školy a v DiPSy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Oproti předchozímu stavu se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v písemné formě nevyhotovuje.

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení.

Druhé kolo

V případě nenaplnění některého z oborů ředitel školy do daného oboru vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení. V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitel školy vydá nová kritéria pro přijetí, ve kterých zohlední výsledky jednotné zkoušky (z 1. kola). V druhém kole přijímacího řízení může podat přihlášku uchazeč, který nebyl přijat do žádného oboru středního vzdělání v prvním kole, nebo se vzdal práva na přijetí.

V ostatních aspektech se v druhém kole postupuje obdobně jako v prvním. Tzn. mimo jiné uchazeč i v druhém kole může podat maximálně 3 přihlášky, na kterých určí prioritu jednotlivých škol (oborů). Vyhlášení výsledků opět probíhá zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých uchazečů.

Nahlížení do spisu

Účastník řízení má podle § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu a má možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí podle § 36 správního řádu; tuto možnost stanovil ředitel školy na úterý 14. května 2024 v době od 10.00 do 13.00 hodin v ředitelně Gymnázia Karla Čapka v Dobříši.

Podmínkou pro využití tohoto práva je dodržení přesného času vaší návštěvy, který bude stanoven na základě telefonické objednávky (318 521 040; 602 537 618).
Obsahem spisu není rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče! Ohodnocené záznamové archy již před tímto datem budou zveřejněny DiPSy. Rozhodnutí bude zveřejněno 15. května 2024.


FAQ

Kolik uchazečů o studium se hlásilo? Kolik bodů stačí k přijetí?

[26.10.2023] V přiložených grafech zveřejňujeme počet podaných přihlášek (vždy na kapacitu jedné třídy v každém oboru, tzn. zpravidla 30 přijímaných). Dále je k dispozici počet bodů získaných v jednotné přijímací zkoušce posledním přijatým a umístění posledního přijatého. V roce 2024 může dále uchazeč do 1. ročníku (z 9. třídy) získat další body za vysvědčení a soutěže, další info viz kritéria přijímacího řízení na této stránce výše.


V roce 2023 opravdu poslední přijati do primy i do prvního ročníku získali shodně 58 bodů v JPZ.

Kdo mi vydá zápisový lístek?

[26.10.2023] Při novelizaci školského zákona ("digitalizace přijímacího řízení") vypadl institut zápisového lístku. Vzhledem k změnám v procesu přijímání již není potřeba.

Bude škola vypisovat druhé kolo přijímacího řízení?

[26.10.2023] Vyhlášení druhého kola nelze předjímat. U uchazečů do primy je vypsání druhého kola krajně nepravděpodobné. U uchazečů do 1. ročníku (čtyřletého studia) záleží na zájmu uchazečů o studium právě na naší škole. Nejprve jsou uspokojeni všichni úspěšní uchazeči z prvního kola přijímacího řízení.

Mohu podat odvolání proti nepřijetí?

Ano, můžete. Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů však již nedává smysl. Případná volná místa se obsazují až v dalších kolech. Smysl dává odvolání například z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky.