Přijímací řízení 20/21

Přihlášky ke studiu musely být odevzdány do 1. března 2021.

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (JPZ). Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz, dále jen Centrum), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz). V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke studiu maximálně na dvě školy.


Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení studijního oboru 79-41-K/41 (do 1. ročníku). Přihlášky je možno doručit do 23. června 2021 12.00. Kritéria, podmínky a další podrobnosti naleznete v oficiálním dokumentu s vyhlášením.

Počet přijímaných žáků: 1. Druhé kolo bylo uzavřeno 23. června.


Vyhodnocení přijímacího řízení (1. kolo)

Výsledky a předání zápisového lístku

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů; dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. (§ 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.). Výsledky přijímacího řízení (bez náhradních termínů) byly zveřejněny 21. května 2021.

Seznam přijatých (výsledky přijímacího řízení)

Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/41 (pro uchazeče z 9. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ + soutěže

MAT a ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 14 bodů
soutěže max 6 bodů (viz kritéria)


Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/81 (pro uchazeče z 5. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ

MAT a ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 20 bodů (viz kritéria)


Přijatí

Přijatým uchazečům nejsou doručována rozhodnutí o přijetí. Přijetí uchazeče je oznámeno na budově školy a na webu školy (uchazeči jsou identifikováni svým evidenčním číslem).

Zápisový lístek přijatý uchazeč doručí vybrané škole do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon). Zápisový lístek vydává stávající škola uchazeče a tento lístek je potvrzením nástupu přijatého uchazeče.

Nejzazší termín odevzdání zápisového lístku pro oba obory: 4. června 2021

Schůzky zákonných zástupců (a přijatých žáků) se konají:

Více informací obdrží zákonní zástupci e-mailem či je naleznete v Dokumentech (oddíl První ročníky).

Nepřijatí

Nepřijatý uchazeč může rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout v pátek 21. 5. v čase 10.00 až 14.00 v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou neprodleně odeslána poštou.

Podání odvolání

Nepřijatý uchazeč může podat podle § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Může tak učinit nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí (datum na žádosti o odvolání nesmí být dřívější než datum doručení rozhodnutí o nepřijetí).

Postup školy při podání odvolání

Podle § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) má škola 30 dnů ode dne doručení odvolání na posouzení oprávněnosti tohoto odvolání. Ředitel školy může podle § 87 č. 500/2004 Sb. (správní řád) vyhovět tomuto odvolání, pokud jsou současně splněny tyto podmínky:

  1. uvolnila se místa po přijatých uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek
  2. uchazeč, který podává odvolání, nemohl být přijat z kapacitních důvodů (tj. splnil podmínky přijímacího řízení a podal odvolání)

Ředitel školy musí při změně svého rozhodnutí respektovat dosažené pořadí uchazečů. V případě, že odvolání vyhoví, vydává dle výše uvedeného § 87 nové rozhodnutí (o přijetí). Pokud nelze z důvodu naplněné kapacity tomuto odvolání vyhovět, předává spis odvolacímu správnímu orgánu.

-mee-