Přijímací řízení 2017

Druhé kolo přijímacího řízení

12.5.2017

V souladu s § 60 zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 gymnázium čtyřleté.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 5
Termín pro odevzdání přihlášek: 26. května 2017 12.00
Kritéria a další informace v přiloženém PDF souboru


První kolo přijímacího řízení


Přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. března 2017. Lze je podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01 Dobříš.

V době jarních prázdnin 27. a 28. února bude škola uzavřena. Pro předání přihlášky je možno využít poštovní schránku u hlavního vchodu do budovy nebo poslat přihlášku poštou.

1. března 2017 (poslední den podávání přihlášek) bude možné předat přihlášky v budově školy v úředních hodinách 10.00 - 14.30.

Prospěch uvedený na přihlášce musí být potvrzen základní školou, vyjádření lékaře se nevyžaduje. Žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a přiznanými specifickými poruchami učení přiloží k žádosti o uzpůsobení podmínek konání zkoušky doporučení Pedagogicko-psychologické poradny.

Ve školním roce 2016/2017 konají všichni uchazeči jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (JPZ). Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz).

V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke studiu na maximálně dvě školy.

Termíny přijímacích zkoušek (JPZ)

JPZ koná uchazeč na všech školách (max 2) uvedených na přihlášce, ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě v prvním termínu, ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě ve druhém termínu.

Pozn.: v přijímacím řízení se uchazečům započítává lepší výsledek testů bez ohledu na to, na které škole ho dosáhl.

Náhradní termíny

Termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří ze závažných důvodů nekonali zkoušku v řádném termínu a tuto skutečnost v zákonné lhůtě doložili příslušným potvrzením (lékař, …)


Uchazeč obdrží pozvánku k přijímací zkoušce s bližším určením místa a času konání zkoušky.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.


Gymnázium Karla Čapka pořádá pro žáky z 9. tříd ZŠ přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Nabízíme 12 lekcí pro všechny žáky 9. ročníků základních škol, kteří se budou v letošním školním roce účastnit jednotných přijímacích zkoušek. Přihlášku a více informací naleznete na samostatné stránce.

-mee-