Přijímací řízení 2022/23

Přihlášky

Přihlášky ke studiu musely být odevzdány do 1. března 2023.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz, dále jen Centrum), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz). V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke studiu maximálně na dvě školy.

Termíny

Podoba zkoušky

JPZ koná uchazeč na všech školách (nejvýše dvou) uvedených na přihlášce. Ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě v prvním termínu, ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě ve druhém termínu. V přijímacím řízení se uchazečům započítává lepší výsledek v každém z testů bez ohledu na to, na které škole ho dosáhl. K pořadí škol na přihlášce se při vyhodnocení výsledků přijímacího řízení nepřihlíží.

Pozvánky k JPZ budou odeslány na e-mailovou adresu zákonných zástupců (uvedenou na přihlášce) koncem března. Doručení této pozvánky zákonný zástupce potvrdí e-mailem na adresu: prijimacky@gymkc.cz. Na pozvánce je uvedeno evidenční číslo přihlášky (viz tyrkysové pole na vzoru). Tímto číslem bude uchazeč identifikován ve výsledcích přijímacího řízení (v seznamu přijatých uchazečů).

Uchazeči s sebou na zkoušku potřebují pozvánku, rýsovací potřeby a vhodnou propisovací tužku (nejlépe i náhradní). Vhodná propisovací tužka píše modře či černě při jakémkoliv náklonu, stopa je dostatečně silná, nevynechává, nepropíjí se na druhou stranu listu a není gumovatelná.

Obsah zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Zkouška se skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.

V den přijímacích zkoušek není povolena přítomnost doprovázejících osob v budově školy. Z organizačních důvodů nebude umožněno uchazečům mezi zkouškou z matematiky a českého jazyka opustit budovu školy. Předpokládané ukončení: 12.10 (PUP později).

Nahlížení do spisu

Účastník řízení má podle § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu a má možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí podle § 36 správního řádu; tuto možnost stanovil ředitel školy na úterý 2. května 2023 v době od 10.00 do 13.00 hodin v ředitelně Gymnázia Karla Čapka v Dobříši.

Podmínkou pro využití tohoto práva je dodržení přesného času vaší návštěvy, který bude stanoven na základě telefonické objednávky (318 521 040; 602 537 618).

Upozornění: Obsahem spisu není rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče! Rozhodnutí bude zveřejněno v zákonné lhůtě do 2 dnů od zpřístupnění výsledků Centrem.

Vyhodnocení přijímacího řízení

Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/41 (pro uchazeče z 9. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ + soutěže

MAT a ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 14 bodů
soutěže max 6 bodů (viz kritéria)


Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/81 (pro uchazeče z 5. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ

MAT a ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 20 bodů (viz kritéria)FAQ

Postup vyhodnocení přijímacího řízení

Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (pořadí žáků) musí přijatí uchazeči zájem nastoupit na naši školu potvrdit předáním zápisového lístku (vydává základní škola). Pokud uchazeči nemají zájem studovat na naší škole, je jejich místo postoupeno dalšímu uchazeči v pořadí. Drtivá většina uchazečů koná přijímací zkoušky na dvě střední školy, pro studium si však musí vybrat jednu z nich. Uvolněná místa jsou průběžně obsazována dalšímu uchazeči v souladu s pořadím získaným v přijímacím řízením za původně určenou hranicí "prvních 30".

Počet uchazečů o studium, získané body posledního přijatého v přijímacím řízení (včetně odvolání)

Uvedené počty získaných bodů reflektují výpočet uvedený v předchozím odstavci – nejedná se o prostý součet bodů získaných v JPZ.