Mezinárodní projekt - Ekorocks

Ekorocks

Za každý stát EU je nominována jedna škola a její vybraní studenti reprezentují a po celý rok zpracovávají vybrané téma. Závěrem projektu je vždy konference v EU, kde zástupci zveřejní výsledky svého studia.

Struktura

  1. Studium přínosu vnější povrchové činnosti člověka na relief ČR
  2. Popis fauny a flory
  3. Ekologický a enviromentální aspekt problému
  4. Historie povrchové činnosti a rekultivace krajiny do budoucna

Hodnotící zpráva projektu ECO rocks za rok 2007/2008

Práce v terénu:

Přínos projektu:

Tento projekt má široké mezinárodní působení.Každou zemi EU reprezentuje JEDNA škola a každý rok zpracovává nějaké předem zvolené téma formou praktických terénních exkurzí.

Závěr projektu se koná každý rok v jiné evropské zemi a studenti zde své výsledky prezentují ostatním členským školám.

Konkrétní cíle:

Nenásilnou formou budovat u studentů pocit zodpovědnosti za kvalitu životního prostředí, ve kterém žijeme. Podpořit jejich vztah k české zemi, vytváření pocitu příslušnosti a hrdosti k českému národu (k vlastenectví). Vytvářet kvalitní a přátelské vztahy mezi studenty různých věkových kategorií. Vést studenty k tomu, aby si všímali krajiny, přírody a historie konkrétního regionu. Aby se pomalu učili propojovat znalosti se zkušenostmi ze života a začali si spoluvytvářet svůj vlastní pohled na svět.

Naší snahou je rozšířit žákům obecné znalosti o prostředí, kde žijeme a naučit je vnímat komplexně oblast, kterou i oni mohou v budoucnu negativně či pozitivně ovlivnit.

V rámci mnoha terénních exkurzí budou poznávat své okolí. Myslíme si, že je důležité, aby poznávali přírodu ve svém dosahu. Mít elementární znalosti toho, po čem chodí, co vidí a co slyší..Co okolo nich létá, zpívá a roste.

Tato cesta by jim měla pomoci k poznání sebe sama a toho co je a co není pro ně důležité. Jedním ze základních cílů tohoto projektu je naučit studenty spolupracovat ve skupinách a zaměřit svoji činnost na nějaký dlouhodobý vzdělávací cíl.

Klíčové vzdělávací kompetence projektu

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

Kompetence pracovní