Biologie a historie v praxi

Tento projekt vznikl na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši díky studentům, kteří měli zájem o tyto obory a chtěli získat nové širší znalosti a praktické dovednosti.

Z tohoto důvodu jsme začali organizovat přednáškovou činnost z vlastních cest po celém světě, ukazovat prostřednictvím digitálních fotografií krásu přírody a historii daných regionů. Dále jsme začali organizovat terénní exkurze a výlety po celé ČR a také se letos již podruhé pokusíme studentům zpřístupnit i atraktivní historicko-biologické lokality mimo naší republiku.

Jelikož roste zájem studentů o tyto prakticky zaměřené exkurze nejen na naší škole, rozhodli jsme se oslovit další střední školy, zda by nechtěli v podobném projektu spolupracovat a tím rozšiřovat nabídku nabízených aktivit.

Konkrétní cíle:

Nenásilnou formou budovat u studentů pocit zodpovědnosti za kvalitu životního prostředí, ve kterém žijeme. Podpořit jejich vztah k české zemi, vytváření pocitu příslušnosti a hrdosti k českému národu (k vlastenectví). Vytvářet kvalitní a přátelské vztahy mezi studenty různých věkových kategorií. Vést studenty k tomu, aby si všímali krajiny, přírody a historie konkrétního regionu. Aby se pomalu učili propojovat znalosti se zkušenostmi ze života a začali si spoluvytvářet svůj vlastní pohled na svět.

Naší snahou je rozšířit žákům obecné znalosti o prostředí, kde žijeme a naučit je vnímat komplexně oblast, kterou i oni mohou v budoucnu negativně či pozitivně ovlivnit.

V rámci mnoha terénních exkurzí budou poznávat své okolí. Myslíme si, že je důležité, aby poznávali přírodu ve svém dosahu. Mít elementární znalosti toho, po čem chodí, co vidí a co slyší..Co okolo nich létá, zpívá a roste.

Tato cesta by jim měla pomoci k poznání sebe sama a toho co je a co není pro ně důležité. Jedním ze základních cílů tohoto projektu je naučit studenty spolupracovat ve skupinách a zaměřit svoji činnost na nějaký dlouhodobý vzdělávací cíl.

Ambice projektu jsou vysoké. Chtěli bychom vytvořit kompaktní skupinu středních škol v rámci středočeského regionu a již na tomto vzdělávacím stupni propojit jejich aktivity v těchto oborech. Současně s tímto projektem jsme oslovili a pozvali ke spolupráci i některé vysoké školy ( PedF UK, PřF UK ). Důvodem vzájemné spolupráce je snaha podpořit spolupráci studentů s VŠ vyučujícími, kteří se podílí na našich terénních exkurzích. Aby studenti získali představu a zkušenosti o stylu výuky na VŠ. Účastníci projektu získají znalosti a dovednosti z terénu a také budou mít díky této absolvované praxi při přijímacích zkouškách na výše uvedené školy výrazně jinou pozici.

Formy aktivit:
- přednášky a ukázky fotografií z cest
- organizované výlety do přírody (okolí Karlštejna, okolí Berounky, mapování povodí řeky Vltavy, sledování ekosystému na Šumavě...)
- spolupráce se studenty vysokých škol příslušných oborů
- koordinace a spolupráce studentů na organizování výletů
- zahraniční terénní exkurze do předem zmapovaných lokalit ( Delta Dunaje, pohoří Apuseni, Rila, Laponsko…)

Klíčové vzdělávací kompetence projektu

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

Kompetence pracovní