Novinky

Protiepidemiologická opatření

27.8.2021

V souvislosti se šířením SARS-CoV-2 byla nastavena následující pravidla platná do 10. 9.:


Každá osoba je povinna mít ve společných prostorech školy zakryty dýchací cesty – tj. nasazen respirátor min třídy FFP2. Osoby mladší 15 let mohou použít zdravotnickou roušku. 

Ochranu dýchacích cest smí odložit:
1. osoba testovaná/očkovaná/či po prodělaném onemocnění COVID-19 při splnění podmínek uvedených níže, a to během výuky
2. osoba konzumující (doporučuje se dodržet rozestup od ostatních minimálně 1,5 metru).


Ve středu 1., pondělí 6. a čtvrtek 9. září proběhne antigenní testování žáků na přítomnost C-19. Škola použije AG testy GENRUI. Výuka v dané dny bude zahájena v 8.00 dle rozvrhu (s přihlédnutím k suplování).

Žák není testován, pokud se prokáže:
a) ukončeným očkováním; tj. uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
b) proděláním C-19; tj. předloží potvrzení o pozitivním výsledku testu ne starším 180 dnů (a zároveň uplynula doba izolace), nebo 
c) negativním výsledkem testu provedeného v odběrovém místě, a to PCR testem ne starším 7 dnů, či antigenním testem ne starším 72 hodin.

Skutečnosti uvedené v bodech a) b) c) musí být doloženy oficiálním certifikátem (ocko.uzis.cz) v listinné či elektronické podobě (PDF, aplikace TEČKA). Žák je doloží ve škole během kontroly docházky před zahájením antigenního testování. Oficiální certifikáty obsahují QR kód, který lze ověřit pomocí aplikace ministerstva zdravotnictví.

Prokázání se očkováním či proděláním nemoci (pokud neuplyne po nemoci lhůta 180 dnů) bude požadováno po žákovi pouze jednou. Další dokladování dle a) či b) v následujících termínech testování není nutné.

Osoby netestované ani neprokazující se žádnou z možností a) b) c) musí mít během celého pobytu ve škole zakryty dýchací cesty a plnit další nařízení plynoucí z opatření ministerstva zdravotnictví.


Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Žák se po příchodu do budovy neprodleně dostaví do sekretariátu. 
- sexta a septima budou testovány 2. září 1. vyučovací hodinu; v následujících termínech již dle běžného schématu
- 1. ročník a prima před odjezdem na adaptační kurz 6. 9. absolvují test ve škole; 9. 9. se testují v ubytovacím zařízení na adaptačním kurzu
- 3. ročník bude testován 6. a 9. září v místě ubytování (na ekokurzu) 

zdroj: Mimořádné opatření MZČR, čj.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN

[vložil: Daniel HOŠEK ]